17 Jamaa athegge namaai eku Terrorist jamaaiy thakuge list aammu koffi
image
ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތެއްގެ ބަޔަކު --
0 ކޮމެންޓް
 

17 ޖަމާއަތެއްގެ ނަމާއި އެކު ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކުގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި

ސަތާރަ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތެއްގެ ނަން ހިމަނައިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކުގެ ލިސްޓް މިއަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމު ކޮށްފި އެވެ.
ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކަކީ:

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިސިލް/އައި.އެސް.އައި.އެސް/އައިސިސް)
އަލް ޤައިދާ
ޖަބްޙަތުއް ނުޞްރާ (ޖަބްޙަތުއް ފަތަޙް އަލް ޝާމް ނުވަތަ ނުސްރާ ފްރޮންޓް)
ލަޝްކަރޭ ޠައިބާ
އަލް ޤައިދާ އިން ދި އަރަބިއަން ޕެނިންސިއުލަރ
އަލް ޤައިދާ އިން ދި އިސްލާމިކް މަޣްރިބް
އަބޫ ސައްޔާފް ގްރޫޕް
ބޮކޮ ހަރަމް/ ބޯކޯ ހަރަމް
އަލް ޝަބާބް
އަލް ޤައިދާ އިން ދި އިންޑިއަން ސަބްކޮންޓިނެންޓް
ތެހްރިކޭ ޠާލިބާން ޕާކިސްތާން (ޓީ.ޓީ.ޕީ)
ޙަރަކާތުލް ޖިހާދު އަލް އިސްލާމީ
ޖައިޝޭ މުޙައްމަދު
އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް އިން ޢިރާޤް އެންޑް ލާވަންޓް – ޚުރާސަން ޕްރޮވިންސް (ވިލާޔާ ޚުރާސަން)
ނޭޝަނަލް ތައުޙީދް ޖަމާޢަތް
ޖަމާޢަތު މިއްލަތޭ އިބްރާހީމް
ވިލާޔަތް އަލް ސޭލާނީ

ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވީ ލިސްޓު އާއްމު ކުރީ ގައުމީ ސަލާމަތު މަޖިލީހާއި މަޝްވަރާ ކޮށްފައި ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ލިސްޓު އާއްމުކުރީ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ކަމަށެވެ. ލިސްޓު އާއްމު ނުކޮށް ސަރުކާރުން ހުރުމުން އެއިން ޖަމާއަތެއްގައި ބައިވެރިވެވުނަސް ނޭނގޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މަޖިލީހާ ބައްދަލު ކޮށްފަ އަޅުގަނޑު ނިންމީ ލިސްޓު ހަދާކަމަށް ވަންޏާ ލިސްޓު އާންމުކުރަން ވާނެޔޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ އެހެން މީހުންނަކަށް ނޭނގޭނެ އޭގައި ބައިވެރި ވެވުނަސް. އަޅުގަނޑު އަތުގައި ފޮރުވާފައި ލިސްޓެއް އޮތަސް ކާކަށްތޯ އެނގޭނީ އެއީ ޓެރަރިސްތު ޖަމާއަތެއްކަން،" ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނުގައި ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތްތަކުގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލާ އާއްމު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވަރަށް ސަރީހަކޮށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައިވެސް ލިސްޓެއް އެކުލަވާލިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ލިސްޓު އާއްމު ނުކޮށް އޮތީ އެމްއެންޑީއެފްއިން ބަލަހައްޓާ ލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ރައީސް އޮފީސް
ހިޔާލު