MDN Report ge naajaaiz Faidhaa baeh meehun ahnnanee nagamun: Police
image
ފުލުހުންގެ މައި އިމާރާތް ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގ --
2 ކޮމެންޓް
 

އެމްޑީއެން ރިޕޯޓުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދަމުން: ފުލުހުން

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ބަދުބަސް ބުނެ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން)އިން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ނަގަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.
ފުލުހުން މިރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ ރިޕޯޓުގެ ބޭނުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފައި، ފިތުނަ ފަސާދައާ ބައިބައިވުމާއި ހަމަނުޖެހުމަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަކަން ފުލުހުންނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. ހާއްސަކޮށް ދީނަށް ނަސްރު ދިނުމާއި ދީން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ނަމުގައި ނަފްރަތާއި ބައިބައިވުމާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެދޭ ވާހަކަތައް ފެތުރުމާއި ބައެއް ކަންކަމުގައި ދީނުގެ މަންހަޖަކީ ރުޅިވެރިކަމާއި ދެކޮޅުވެރިވުންކަން ދައްކާ ފިތުނަވެރި އަމަލުތަކަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް އަމަލު ކުރަމުންދާ ކަމީ ފުލުހުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އާއްމު ތަންތަނުގައި މީހުންގެ ފުރާނައާ ނަފްސަށް ގެއްލުން ދިނުމަށް ގޮވާލައި އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލިޔުމާއި ކުރެހުމާއި ފޮޓޯ އާއްމު ކުރަމުންދާކަން ފުލުހުންނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ އެފަދަ އަމަލުތައް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ގައުމުގެ ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ދެމެހެއްޓުމުގައި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާ ކުރުމަށް ވެސް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ގާނޫނާއި ހިލާފު އަމަލުތައް ހުއްޓުވާ ރައްޔިތުންގެ ނަފްސާއި މުދާ ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ފުލުހުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު އަދާ ކުރުމުގައި ސާބިތުވެ ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން މިފަދައިން ބުނެފައި މިވަނީ އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ބައެއް މީހުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރުތައް ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ދެމުން ގެންދާ ދުވަސްވަރެއްގައެވެ. އެގޮތުން ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަނަރަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްވެސް ފުލުހުން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ.
ހިޔާލު

ލަމް

ލާދީނީ އެމްޑީއެން އުވާލާ

ސައްލި

ފުލުހުން މައްސަލައެއް ނުބަލާނެ.ދީނީ މީހުން ހައްޔަރު ކުރާނެ.މިކަމުގެ އަޑީގައި ހުރީ ނަޝީދު