Bisham ah aburuge dhauvaa kuraanan: Minister Maleeh
image
0 ކޮމެންޓް
 

ބިޝާމަށް އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރާނަން: މިނިސްޓަރު މަލީހު

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމަށް އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރައްވާނެކަމަށް މިނިސްޓާ އޮފް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މަލީހު ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
މަލީހް މިއަދު ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލައާއި ގުޅުވައިގެން މިނިސްޓާ މަލީހުގެ ނަން ބިޝާމް ވިދާޅުވިކަމުގެ މައުލޫމާތު ނޫސްވެރިއަކު ދީފައިވާކަމަށެވެ.

"ޕީޖީ ގޮވައިގެން އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރާނަން. މިހާތަނަށް ތުހުމަތެއްވެސް ނުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން ނެންނަނީ މިސްރާބު އޮޅުވާލަންބާ؟ ޕީޖީ އެބުރޭ ވަހުތާނަކަށް ވެެގެން ނުވާނެ،"
ހިޔާލު