Gaazee raagib vaki kuran majileehah fonuvan nihmmaifi
image
ގާޒީ ރާގިބު -- ފޮޓޯ / ސަން އޮންލައިން
0 ކޮމެންޓް
 

ގާޒީ ރާގިބު ވަކި ކުރަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި

ކ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް މުހައްމަދު ރާގިބު އަހުމަދު މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ން ނިންމައިފިއެވެ.
ޖޭއެސްސީން ބުނީ ކ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް މުހައްމަދު ރާގިބް އަހުމަދާ ބެހޭގޮތުން ޖޭއެސްސީން ތަހުގީގު ކުރެވުނު މައްސަލާގައި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އެ މައްސަލާގައި ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިއަދު ހުށައެޅުމުން ތަހުގީގު ރިޕޯޓްގައިވާ ފަދައިން ފަނޑިޔާރު ރާގިބު މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖޭއެސްސީން މީގެކުރިން ބުނެފައިވަނީ އެ ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގުކުރި ގާޒީ ރާގިބުގެ މައްސަލަ ބަލަމުން ދަނިކޮށް ޖިނާއީ މައްސަލަތަކެއްވެސް ފެނިފައިވުމުން އެކަންކަން ބަލާ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.
ޖޭއެސްސީ
ހިޔާލު