Excel International School ge dhasvenivumuga First Lady baiverive vadaigenfi
image
ގްރެޖުއޭޝަން ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފައުޒާ މުހައްމަދު
0 ކޮމެންޓް
 

އެކްސެލް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ދަސްވެނިވުމުގައި ފަސްޓް ލޭޑީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

އެކްސެލް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން ދަސްވެނިވި ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.
މިއަދު ސީއެޗްއެސްއީ ގެ ހޯލުގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވަނީ އެކްސެލް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ދެވަނަ ދަންފަޅީގައި ދަސްވެނިވި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ގުރުއާނުގެ ބައެއް ހިތުދަސްކުރި ކުދިންނާއި ދަސްވެނިވި ދަރިވަރުންނަށް ޓްރޮފީއާ ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވާފަ އެވެ.

އެ ސްކޫލުން މިއަހަރު 216 ކުދިން ދަސްވެނިވެ ސެޓްފިކެޓާއި ޓްރޮފީ ހާސިލުކޮށްފައި ވާއިރު 64 ކުދިން ވަނީ ގުރުއާނުގެ ބައެއް ހިތުދަސްކޮށް ޓްރޮފީއާ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލުކޮށްފަ އެވެ.

އެކްސެލް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލަކީ 18 މަހުން ފެށިގެން ހަ އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދެމުން އަންނަ ސްކޫލެކެވެ. ބާރަސަތޭކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުން އަންނަ އެކްސެލް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލަކީ އެމެރިކާގެ ކަރިކިއުލަމަކަށް ކިޔަވައިދެމުން އަންނަ ސްކޫލެކެވެ.
ހިޔާލު