13 aharuge kujja viheydhariaai e aailage 7 kudhin dhaulathuge belumuge dhashah
image
ޝަހީދު އަލީ ބިލްޑިން-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ
ފައުޒާ މުޙައްމަދު
0 ކޮމެންޓް
 

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ވިހޭ ދަރި އާއި އެ އާއިލާގެ ހަތް ކުދިން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ 13 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ވިހޭ ދަރި ހިމެނޭ ގޮތަށް އެ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ހަތް ކުދިން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި އެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ އެ ހުރިހާ ކުދިން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔައީ އެ ކުދިންނަކީ ދީނީ ހަރުކަށި ވިސްނުން ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ އެއް އާއިލާއެއްގެ ކުދިންތަކަކަށް ވެފައި އެ ކުދިންގެ މައިންބަފައިން އެ ކުދިންނަށް އިހުމާލުވެ އެ ކުދިންނަށް ވެކްސިން ނުދީ ތައުލީމުން މަހުރޫމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ އާއިލާގައި ހިމެނޭ ހަ ކުދިންނާއި އަދި އުުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ވިހޭ ދަރި ހިމެނޭ ގޮތަށް އެ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ހަތް ކުދިންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ކަށަވަރު ކުރުމައްޓަކައި މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެ ކުދިން ގެނެވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އެ ކުދިންނާއި މެދު އިހުމާލުވެފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.
ފުލުހުން
ހިޔާލު