11232
CONFIRMED

DEATHS
10200
RECOVERED
🌏40,348,737
INFECTED
🌏27,628,198
RECOVERED
🌏1,117,572
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ފޮޓޯ:އެމްއެމްއޭ
ތިން ދުވަހަށް އެމްއެމްއޭ ހުޅުވަން ނިންމައިފި
Share
މިމަހުގެ 18، 20 އަދި 26 ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ހުޅުވުމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.
Advertisement

އެމްއެމްއޭ އިން ބުނީ އެ ތިން ދުވަހު އެ އޮތޯރިޓީ ހުޅުވުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ބޭންކުތަކަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ތިން ދުވަހު ވެސް ހެނދުނު 09:30 އިން މެންދުރު 12:00 އަށް އެމްއެމްއޭގެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެ އެވެ. 

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދު ކުރި ފަހުން އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކުތައް ވަނީ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހުޅުވާފަ އެވެ. އަދި މިހާލަތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ހިދުމަތްތައް ބޭންކްތަކަށް ނުގޮސް އޮންލައިންކޮށް ލިބިގެންދާނެގޮތް ބޭންކުތަކުން ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. 

އޭގެ އިތުރުން މިދުވަސްތަކުގައި ބޭންކުތަކަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ނިންމާފައި ވީނަމަވެސް މިދުވަސްތަކުގައި އާންމުންނަށް ހިދުމަތް ނުދޭނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް