ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ސަފާރީ ރޭޕް މައްސަލާގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރި ގޮތް ބަލަން ފަށައިފިން: ސީޕީ ހަމީދު
Share
ސަފާރީއެއްގައި ބިދޭސީ އަންހެނެއް ރޭޕް ކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ފުލުހުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލަން ފަށައިފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

މިކަމާއި ގުޅިގެން ސީޕީ ހަމީދު މިއަދު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ސަފާރީއެއްގައި ބިދޭސީ އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ފުލުހުން އަމަލު ކޮށްފައިވާ ގޮތް ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑްސް ކޮމާންޑުން ތަހްގީގު ކުރަން ފަށައިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލަ މިހާރު  ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑްސް ކޮމާންޑުންނާއި ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ އިތުރުން ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ވެސް ބަލަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"ސަފާރީއެއްގައި ޖިންސީގޯނާ ކުރި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑްސް ކޮމާންޑުންނާއި، ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނުންނާއި ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ތަހްގީގު ކުރަމުން. އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ގަބޫލު ކުރަނީ ކޮންމެ ފުލުހަކު ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނީ މިނިވަންކަމާއި އެކުގައި ކަމަށް." ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސީޕީ އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިމައްސަލައިގައި ކަން ހިނގައި ދިޔަ ގޮތް ބެލުމަށް އިދާރާތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހްގީގު ވަރަށް އަވަހަށް ފުރިހަމަ ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އޮތް ސަފާރީއަކަށް ދިޔަ އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ދެމީހަކު ކޯޓަށް ވެސް ނުގެންގޮސް، ދޫކޮށްލުމުން ފުލުހުންނަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. 

ރޭޕާއި ދެކޮޅަށް އިއްޔަ ވަނީ މާލޭގައި މުޒާހަރާއެއް ވެސް ކޮށްފައެވެ. މި އިހްތިޖާޖްގައި ދެ މީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށްވެސް ގެންގޮސްފައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް