ފޮޓޯ: ސަން
ރައީސް ޔާމިން ބަންދުގައި ބަހައްޓަނީ މި ސަރުކާރު ކުޑަކަކޫ ޖަހާފަނެތީ: އަބްދުއްރަހީމް
Share
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން ބަންދުގަ ބަހައްޓަނީ މި ސަރުކާރު ކުޑަކަކޫ ޖަހުވާފާނެތީ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ރައީސް ޔާމިނަށް އިއްވާފައިވާ ސިޔާސީ ހުކުމާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަބްދުރަހީމް ވިދާޅުވީ ޔާމިންއަށް މި ސަރުކާރުން އަނިޔާ ކުރަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފަސް އަހަރު ވެރިކަންކުރެއްވީމަ ނޫންކަމަށެވެ. އަދި ބަންދުގައި ބަހައްޓަނީ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރަށްވީމަ ނޫންކަމަސް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަބްދުރަހީމް ވިދާޅުވީ ޔާމިން މިނިވަންކަމާއެކު ހުރެއްޖެނަމަ ސަރުކާރުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ރައްޔިތުންގެ ސިކުނޑިއަށް ތިލަކޮށްދީފާނެތީ އެމަނިކުފާނު ޖަލުގައި ބަހައްޓާފައިވާކަމަށެވެ. 

"ރައީސް ޔާމިން ޖަލުގައި ބާއްވަން މި ސަރުކާރު މިއުޅެނީ މި ސަރުކާރުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ވަރުން ރައީސް ޔާމިން މިނިވަންކަމާއެކު ހުރެއްޖެއްޔާ މި ސަރުކާރު ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވާންޖެހޭލެއް އަވަސްވާނެތީ އެހެންވެގެން. މިސަރުކާރުން މި ކުރާކަންތައްތަކުގެ ހަގީގަތް ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެދެއްވާނެތީ." އަބްދުރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އަބްރަހީމް ވިދާޅުވީ ޔާމިން މި ގައުމުގެ ވެރިކަމަށް ގެންނަން ބޭނުންވަނީ އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް އުފުލާ އަޑު ހުއްޓުވުމުގެ އިތުރުން  ގައުމުގައި ސުލްހަ މަސްލަހަތު ގާއުމުކުރުމަށްކަމަށެވެ.  އެގޮތުން މި މަހުގެ 17 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާއަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ރައީސްކަމަށް ގެނައުމަށް ބާއްވާ ކެމްޕޭނުގެ ފެށުންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް