4769
CONFIRMED

DEATHS
2755
RECOVERED
🌏19,261,031
INFECTED
🌏11,669,922
RECOVERED
🌏718,425
DEATH
🌏61%
RECOVERY RATE
އަހުމަދު އަދީބު-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ
އަދީބު ފުރުން މަނާކޮށް އަމުރު ނެރެފި
Share
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ފުރުން މަނާކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރު ނެރެފި އެވެ.
Advertisement

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގާފައިވާ ޖިނާއީކުށްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކްރިމަނަލް ކޯޓުގައި އުފުލިފައިވާ ދައުވާތައް މިއަދު ބާތިލުކުރުމުން އެމައްސަލަ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި އެމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ފުރުން މަނާ އަމުރެެއް ނެރެދިނުމަށް ފުލުހުން އެދެފައިވާކަމަށެވެ. 

އަދި ފުލުހުންގެ އެދުމާއި އެއްގޮތަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރެއް މިރޭ ނެރެދެއްވާފައިވާކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލި ހަތް ދައުވާ މިއަދު ކްރިިނަލް ކޯޓުން ބޭރު ކޮށް އަދީބު މިނިވަން ކޮށްފައިވާއިރު ޕީޖީން ވަނީ އެމައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރައްވާނެ ކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި މައްސަލައައިގެން ކުރިއަށް ދާނެކަމަށް ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް މިއަދު ވިދާޅުވި އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް