4293
CONFIRMED

DEATHS
2669
RECOVERED
🌏18,224,253
INFECTED
🌏10,865,548
RECOVERED
🌏692,679
DEATH
🌏60%
RECOVERY RATE
ޑރ. ނަޒްލާ---- ފޮޓޯ: އެންއީއޯސީ
މޫސުން ގޯސްވެ ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް ގެންދަން ދަތިވި: ޑރ. ނަޒްލާ
Share
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ބައެއް މީހުން ގެންދިއުމުގައި ލަސްތަކެއްވެފައި ވަނީ މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ހެލްތު އިމަޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ، އެކި އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް ގެންދިއުމުގައި ދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެގޮތުން ބައެއް މީހުން ނުގެންދާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. 

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިމަހުގެ 28 އިން ފެށިގެން ބައެއް މީހުން ފެސިލިޓީތަކަށް ނުގެންދެވި އެބަހުރި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ފެސިލިޓީތަކަށް ނުގެންދެވިވަނީ މިދޭތެރެއިން މޫސުން ގޯސްވުމާއެކު އެވެ. 

އެގޮތުން އެރިޔަދޫ ކަރަންޓީނަށް ގެންދަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ބައެއް މީހުން ނުގެންދެވިވާކަން ޑރ. ނަޒްލާ ފާހަގަކުރައްވަ އެވެ. 

"އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ވެސް އަދި މާދަމާވެސް ހަމަ ބައެއް މޫވްމަންޓްތައް ކުރިއަށްދާނެ،"

ޑރ. ނަޒްލާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން އޭނާގެ އާއިލާގެ ބައެއް މީހުން ޓެސްޓްކުރުމަށް ފަހު ގެންދަން ޖެހޭތީ ވެސް ބައެއް މީހުން ނުގެންދެވިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މިއަދު އެކަނި ވެސް ޕޮޒިޓިވްވި 98 މީހަކު ވަނީ ފެސިލިޓީތަކަށް ގެންގޮސްފައި ކަމަށް ވެސް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނައިރު މިދިޔަ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންނާއި ގުޅިގެން ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި ވެސް 3000 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފަ އެވެ. 

ރޭ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިހާރު އަންނަނީ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގެ ގޮތުގައި ރިސޯޓުތައް ބޭނުންކުރަމުންނެވެ. އަދި އިތުރު ރިސޯޓުތައް ވެސް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް