12889
CONFIRMED

DEATHS
11717
RECOVERED
🌏60,973,636
INFECTED
🌏39,069,813
RECOVERED
🌏1,432,047
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް--
މަޖިލިސް ހުޅުވުން ފަސްކޮށްފި
Share
މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަންނަ ހަފުތާއަށް ފަސް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.
Advertisement

މަޖިލީހުން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ދެ ވަނަ ދައުރުގެ 24 ވަނަ ޖަލްސާ، އަންނަ ހަފުތާއަށް ފަސްކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެ އެވެ. އަދި
މަޖިލީހުގެ އިދާރާވެސް ހުންނާނީ ހުޅުވިފައި ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު އޮފީހަށް ނިކުންނާނީ ކޮޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަދު އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށް މަޖިލީހުން ބުނެ އެވެ. 

މަޖިލީހުން ބުނީ އެހެން މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިއްބެގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަނީ އިރުޝާދު ދެއްވާފައި ކަމަށެވެ.

މަޖިލިސް ހުޅުވުން ފަސްކުރިއިރު މިއަދު މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވަނީ ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ އޮންލައިންކޮށް މަޖިލިސް ބޭއްވުމަށް ވެސް ގޮވާލައްވާފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް