9494
CONFIRMED

DEATHS
7990
RECOVERED
🌏30,071,368
INFECTED
🌏20,439,652
RECOVERED
🌏944,887
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ފޮޓޯ: ފުލުހުން
ތޫނު އެއްޗަކުން މީހަކަށް ހަމަލާދީ ފޭރިއްޖެ
Share
ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތް ކައިރީ މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފޭރިގަނެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ މާލޭގެ އަމީނީ މަގު، ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތް ކައިރީ ތޫނު އެއްޗަކުން މީހަކަށް ހަމަލާދީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފޭރިގަނެފައިވާ މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މިރޭ 22:34 ގައި ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއި ފުލުހުން ބުނީ ހަމަލާދީ ފޭރިފައި ވަނީ ދެ ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ ބަޔަކު ކަމަށެވެ.

އަދި ހަމަލާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބުނު މީހާ އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސް މިހާރު ފަރުވާދެމުން އަންނަކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާރު ފުލުހުން ދަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް