ޝާހީން--
އައްސޭރި ޖަލުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
Share
އައްސޭރި ޖަލުގެ ޑިރެކްޓާ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުހައްމަދު ޝާހީން އަލީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

ޝާހީން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރެވެމުންދާތީ އޭނާ ސަސްޕެންޑްކުރީ ކޮން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންކަން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަންސް އިން ހިއްސާއެއް ނުކުރެ އެވެ. 

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ސަސްޕެންޑްކުރީ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއްގަ އެވެ.

އެއީ ޕީއެސްއައިޕީގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އައްސޭރި ޖަލު ވަށާއި ފާރާއި ރިހެބިލިޓޭޝަން އިންސްފްރާސްޓްރަކްޗާ ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށްވެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް