ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް--
އެއްވުންތައް ބާއްވާ ހާލަތަކަށް އަދި ނުދޭ: ޑރ. ނަޒްލާ
Share
އެއްވުންތައް ބާއްވާ ހާލަތަށް އަދި ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ނުދާކަމަށް ހެލްތް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) ގެ ތަރުޖަމާން ޑރ. ނަޒްލާ ރަފިގު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ، ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަދުވުމަކީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި މެދު ފަރުވާކުޑަކުރަންވީ ސަބަބެއް ނޫންކަމަށެވެ. 

"އަދިވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ބަލި އެބަ އުޅޭ. ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރުވެސް އަދި ހުރީ މަތީގައި،"

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ޒަރޫރީ ބޭނުމަކާ ނުލާ ބޭރަށް ނުނިކުތުމަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ޕާޓީތަކާއި އާއިލީ އެއްވުންތަކުގެ އިތުރުން އިތުރު އެއްވުންތައްވެސް ބާއްވާ ހާލަތަށް އަދި ނުދާކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ފަރުވާ ކުޑަކުރެވިއްޖެ ނަމަ އަނެއްކާވެސް ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު އިތުރުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. 

ޑރ. ނަޒްލާ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އިއްޔެވެސް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ވަނީ މާލޭގައި އެއްވުމެއްކުރި އަަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް