ހައިކޯޓް--
ހައިކޯޓުގެ ސްޓޭންޑާޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްއޮސީޖާ ނެރެފި
Share
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް، ނުވަތަ ސްޓޭންޑާޑް އޮޕްރޭޓިން ޕްރޮސީޖާ (އެސްއޯޕީ) ނެރެފިއެވެ.
Advertisement

ހައިކޯޓުގެ އެސްއޯޕީ ނެރެދެއްވީ، ހައިކޯޓަށް 40 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި، ހައިކޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒް އަލީ ސަމީރެވެ. ހައިކޯޓުން ފާހަގަކުރައްގޮތުގައި، ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ގެންދާނެ ގޮތް އެއްފޮތަކުން ފެންނާނެހެން ހެދުމަކީ މަސައްކަތްތައް ހިންގާއިރު ފެންވަރު ހިފެހެއްޓި، އޮޅުންތައް ނާރައި އޮމާންކޮށް ގެންދިއުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދޭނެކަމެކެވެ. 

ހައިކޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ހައިކޯޓަށް 40 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސަޕްލިމެންޓްގެ އިތުރުން، ހައިކޯޓުގެ ތާރީހާއި މުހިއްމު އިވެންޓްތަކާއި ހިދުމަތަށް އައި ބަދަލުތަކަށް ބިނާކޮށް "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު: ޚިދުމަތުގައި 40 އަހަރު" ގެ ނަމުގައި ލިޔެފައިވާ ތާރީހީ ފޮތެއްވެސް ނަވީ ނެރެފައެވެ. 

މީގެއިތުރުން ކޯޓުގެ ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާގެ ހުރިހާ ހަރުފަތެއް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަރީއާއިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޯޓް މޮޑިއުލްގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 40 އަހަރު ދުވަހުގެ ހިދުމަތަށް އަލިއަޅުވާލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ހިދުމަތުގައި 40 އަހަރު ވީޑިއޯ" ވަނީ ލޯންޗް ކޮށްފައެވެ. 

ހައިކޯޓުން ފާހަގަކުރާގޮތުގައި، ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އެންމެ މުހިއްމު އަމާޒަކީ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ފަސޭހައިން ވާސިލްވެވޭނެ ފެންވަރު ރަގަޅު ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އެގޮތުން، ހަތަރު ދާއިރާއަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ކޯޓުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެއީ ކޯޓަށް ވާސިލްވެވޭނެ ފަސޭހަތް ގޮތްތައް ފަހިކޮށްދިނުމާއި، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ހިދުމަތްތައް އަވަސްކޮށް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމާއި، ކޯޓުގެ އެތެރޭގެ ހިންގުން ލިޔެވިގެން ވަކި ހަމަތަކަކާއި އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި، ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ފަންނީގޮތުން ފެންވަރު ރަގަޅު ހިދުމަތް ދިނުމަށް ގާބިލު، އުފަލާއިއެކު ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތްކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް