އައިސް ކަޕަޗިނޯ ތައްޓެއް--
ހޫނު ދުވަހަކަށް ފިނި ކަޕަޗިނޯ ވަރެއް ނެތް
Share
ކޮފީއަކީ ގިނަ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގްބޫލު ބުއިމެކެވެ. އާދަކޮށް ކޮފީ ބޯ އެތައް ބަޔަކު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އުޅޭއިރު، ހާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި ކޮފީ ބޯ މީހުން ވެސް އުޅެ އެވެ. ހޫނުކޮށް އަދި ފިނިކޮށް ތައްޔާރު ކުރެވޭ މި ފަސޭހަ ބުއިމުގެ އެކި ބާވަތްތައް ހުރުމަކީ ވެސް އެތައް ބަޔަކަށް ކޮފީ ކަމުދާ ސަބަބެކެވެ.
Advertisement

އެގޮތުން ކަޕަޗިނޯ އަކީ ކޮފީގެ ބުއިންތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ބާވަތެވެ. ކަޕަޗިނޯ ތައްޓެއް ފަސޭހައިން ތައްޔާރު ކުރެވޭ އިރު، ރާއްޖެ ފަދަ ހޫނު ގައުމަކަށް ހަވީރު ނުވަތަ ހެނދުނުގެ ވަގުތުގައި ފިނި ކަޕަޗިނޯ ތައްޓެއް ވަރެއް ހަމަ ނެތެވެ. އެހެންކަމުން ފިނިކޮށް ކަޕަޗިނޯ ހަދާނެ ގޮތުގެ ރެސިޕީއެއް ހިއްސާކޮށްލާނަމެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި (1 ޖޯޑު ކަޕަޗިނޯ އަށް)

  • ދެ ސައި ސަމުސާ ކޮފީ
  • 1 ސައި ސަމުސާ ހަކުރު
  • 3 ސައި ސަމުސާ ހޫނު ފެން
  • 6 އައުންސް (180 މިލިލީޓަރު) ފިނި ކިރު
  • އައިސްކިއުބް (ބޭނުން މިންވަރަކަށް)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

އެތެރެއަށް ވައި ނުވަންނާނެ ގޮތަށް ބަންދު ކުރެވޭ ޖާއެއް ނުވަތަ ކޮންޓެއިނަރަކަށް ކޮފީ، ހަކުރު އަދި ހޫނު ފެން ފޮދު އަޅާލާށެވެ. މަތިގަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ރަނގަޅަށް ތަޅުވާލާށެވެ. ފޮނު އުފެދޭ ވަރަށް ތަޅުވާލުމުން ރަނގަޅު ވާނެ އެވެ. ތައްޓަކަށް އައިސް ކިއުބް އެޅުމަށް ފަހު، އޭގެ ތެރެއަށް މި މިކްސް އަޅާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކިރު އަޅާށެވެ. ރަހަ ހެޔޮ ވަރު ކުރަން ޖެހޭ ނަމަ އިތުރަށް ކިރު އެޅި ދާނެ އެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް