މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ސައުދީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން---
ޝާހިދު ސައުދީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
Share
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ފައިސަލް ބިން ފަރުހާން އާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.
Advertisement

އޯއައިސީގެ ހާރިޖީ ވަޒީރުންގެ 47 ވަނަ ބައްދަލުވުމަށްފަހު، މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ ސައޫދީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ފައިސަލްއާ މިއަދު އެ ގައުމުގެ ވެރިރަށް ރިޔާޟްގައި ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ.

އެގޮތުން ދެބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރައްވައި ރާއްޖެ އާއި ސައޫދީ އާއި ދެމެދު އޮންނަ އަހުވަންތަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެވެން އޮތް ދާއިރާތަކާއި، ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފަ އެވެ.

ރާއްޖެ އާއި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއާ ދެމެދު ޑިޕްލޮމަޓިކް ގުޅުން ގާއިމްކުރެވުނީ 1981 ވަނަ އަހަރުގަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް