މީރާ--
އެއްގަމު އުޅަނދުގެ އަހަރީ ފީ ސްޓިކާ އޮންލައިންކޮށް ދެނީ
Share
އެއްގަމު އުޅަނދުގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކިކަން އަންގައިދޭން އާ ސްޓިކާއެއް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

މީރާއިން އާ ސްޓިކާއެއް ތައާރަފު ކޮށްފައި ވަނީ އޮންލައިންކޮށް ފީ ދެއްކުމުން އޮންލައިންކޮށް އެ ސްޓިކާ ވެސް ލިބޭ ގޮތަށެވެ. 

އެ އޮތޯރިޓން ބުނީ މި ފެށޭ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން އެއްގަމު އުޅަނދުގެ އަހަރީ ފީ އޮންލައިންކޮށް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ސްޓިކާ ދޫކުރާނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށާއި އެ ފަރާތުން އަމިއްލައަށް ސްޓިކާ ޕްރިންޓް ކުރުން ވެސް ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށެވެ.

އޮންލައިންގެ ބަދަލުގައި ކައުންޓަރުތަކަށް ފީ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އާ އަހަރު، 2021 ގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ފަހު އާ ސްޓިކާ ދޫކުރާނެ އެވެ.

މީރާއިން ބުނީ އާ ސްޓިކާގައިވާ ކިއުއާރް ކޯޑް މެދުވެރިކޮށް ސްޓިކާގެ ސައްހަކަން ބެލޭނެ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ވެހިކަލް ފީ ދައްކާފައިވާކަން އިދާރާތަކުން ބަލަން ފަސޭހަވާނެ ކަމަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް