ތުންފަތުގައި ލޭ އުނގުޅިފައި--
ލޭ ބޮއެގެން ކަރު ހިއްކުން ފިލާނެތަ؟
Share
ލޭ ބޮއިގެން ކަރު ހިއްކުން ފިލާނެތޯ ކުރެވޭ ސުވާލު މިއީ ހަމަ ގައިމުވެސް ގިނަ ބަޔަކު އަޖައިބު ކުރުވާނެ ސުވާލެކެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސަނާލަން ހިނގާށެވެ. ލޭ ބޮއިގެން ހަމަ އަސްލުވެސް އިންސާނުންގެ ކަރު ހިއްކުން ފިލާފާނެ ހެއްޔެވެ؟
Advertisement

މި ސުވާލުގެ ކުރިން ލޭ ބުއިމަކީ ކޮންކަލަ ކަމެއްކަން ބަލާލުން މުހިންމެވެ. އެގޮތުން ލޭގެ ކުޑަ މިންވަރެއް ގާތްގަނޑަކަށް ދެތިން ސައި ސަމްސަލުގެ ލޭ ބުއިމަކީ އިންސާނާއަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއްވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ސާފު އެއްވެސް ޖަރާސީމެއް އަދި ބައްޔެށް ނުހުންނަ ލޭ ކަމަށް ވާނަމަ އެކަންޏެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މާގިނައިން ލޭ ބޮއިފިނަމަ އެއީ ސިއްހަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރައްކާތެރިވެދާނެ ކަމަކެވެ. އެއީ ލެއަކީ ދަގަނޑުގެ މާއްދާ ގިނަ އެއްޗަކަށްވުމުގެ ސަބަބުން މި މާއްދާ ހަލާކު ކޮއްލަން ހަށިގަނޑަށް އުނދަގޫ ވާނެތީއެ ވެ. މީގެ އިތުރުން މާ ގިނައިން ލޭ ބޮއިފި ނަމަ ހެމޯކުރޮމޮޓޯސިސް ޖެހުމަށް ވެސް މަގުފަހިވެގެން ދާނެ އެވެ. އޭރުން މޭ ހަލާކުވެ ލޭގެ ޕުރެޝަރު ދަށްވެ ނާރުތައް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބުރޫ އަރާނެ އެވެ. އަދި ފުއްޕާ މޭ ތެރޭގައި ފެން އުފެދި ނޭނގި ހުރެ މީހާ މަރުވެގެން ދިޔުމަށް މަގުފަހިވެ އެވެ.

your imageލޭ ސެލްސް

ޖަނަވަރަކު އަމިއްލަ ލޭ ބުއިމަކީ ވެސް ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ އެއީ ބަލާލަން ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. ބައެއް ޖަނަވާރުން، މިސާލަކަށް ލޭބޯ ވާ ކަލަހަ، އެއްޗެހީގައި ދަގަނޑު މާއްދާ ހަލާކުކޮށްލުމަށް ހުންނަނީ ގުދުރަތީ ގޮތުން ނިޒާމެއް އުފެދިފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިންސާނުން ނުވަތަ އެހެން ޖަނަވާރެއް އޭގެ އަމިއްލަ ލޭ މާ ގިނަ މިންވަރަކަށް ބުއިމަކީ ހަށިގަނޑަށް ނުރައްކާތެރި ވެދާނެ ކަމެކެވެ.

އިންސާނުން އެހެން ޖަނަވާރުންގެ ލޭ ބުއިމުން ކަރު ހިއްކުން ފިލާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ. އެގޮތުން ކުރީ ޒަމާނުގައި ކަނޑު މަތީގައި ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ދަތުރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކާނާ ހުސްވެގެން ވެލާ ކަހަލަ މޫދު ޖަނަވާރުގެ ލޭ ބޮއިގެން ބައެއް ފަޅުވެރިން ދުނިޔޭގައި ގަދަވެ ސަލާމަތުން އެބަ ތިއްބެވެ. 

your imageލޭ

ނަމަވެސް އެއީ މަދު ފަހަރެއްގައެވެ. ގިނަ މީހުން ޖަނަވާރުގެ ލޭ ބުއިމުގެ ސަބަބުން ކަރު ހިއްކުން އިތުރަށް ބޮޑުވެގެން ދެއެވެ. އެހެން ކަމުން ސަހަރާއެއްގައި އެކަނި އެތައް ދުވަހެއް ގެއްލިގެން އުޅެން ޖެހުނަސް އަމިއްލަ ލޭ ބުއިމަކީ މީހާގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސް ވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ. ދީނީ ގޮތުން ބެލި ނަމަވެސް ލޭ ބުއިމަކީ ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އެހެންކަމުން ލޭ ބޮއިގެން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ކަރު ހިއްކުމެއް ނުފިލާނެ އެވެ. ލޭ ބުއިމުން މީހާގެ ސިއްހީ ހާލަތު އިތުރަށް ދަށްވެ މަރުވުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
60%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
40%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް