މާލެ މަގުމަތި----
ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަން: 86 ގެސްޓްހައުސްސެއް ފާސްކޮށްފި
Share
މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ގެސްޓްހައުސްތައް އިންސްޕެކްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 86 ގެސްޓްހައުސެއް ބަލާ ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

އެޗްއީއޯސީގެ މިރޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވީ ހައެއް ޖެނުއަރީން ފެށިގެން 14 ޖެނުއަރީއާއި ހަމަޔަށް 86 ގެސްޓްހައުސްއެއް އިންސްޕެކްޓް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ފާސްކުރެވުނު ގިނަ ތަންތަން ހުރީ އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ. 

"ގިނަ ތަންތަނުގަ ހަމަ ގައިޑްލައިންގަ ހުރި ގޮތަށް ކަންތައްތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް މަދުމަދުން އިސްލާހުކުރުމަށް ހުރި ކަންތައްތައް އިސްލާހުކުރުމަށް އެބޭފުޅުންނަށް ވާނީ ދެންނެވިފަ" ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ގެސްޓްހައުސްތައް އިންސްޕެކްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މިމަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެގޮތުން ހަ ވަނަ ދުވަހު މާލޭގެ 12 ގެސްޓްހައުސް އިންސްޕެކްޓް ކުރިއިރު ހުޅުމާލޭގެ 18 ތަނެއް އިންސްޕެކްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް