ފޮޓޯ:އިންޑިއަން ޖާނަލް---
އެމްޑީޕީގެ އަށް ކެނޑިޑޭޓަކު އަނެއްކާ ވެސް ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
Share
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ އިތުރު އަށް ކެންޑިޑޭޓެއް އަނެއްކާވެސް ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.
Advertisement

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އާއްމުކުރި މައުލޫމާތައް ބަލާއިރު ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ އިތުރު 13 ކެންޑިޑޭޓަކު އިއްޔެ ވަނީ ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލި ފަހުން މިހާތަނަށް ޖުމުލަ 26 ވުރެ ގިނަ ކެނޑިޑޭޓަކު ވަނީ ނަން އަބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައީ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ކެނޑިޑޭޓުންނެވެ. އެގޮތުން އިތުރަށް ނަން އަބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ އަށް ކެނޑިޑޭޓުންނާއިއެކު މިހާތަނަށް އެމްޑީޕީގެ 17 އަށްވުރެ ގިނަ ކެނޑިޑޭޓުން ވަނީ ނަން އަބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ.

އެމްޑީޕީން އަލަށް ނަން އަބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެނޑިޑޭޓުން:

  •  ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެނޑިޑް
  • ، ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ކަމައަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެނޑިޑޭޓް
  • ، ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެނޑިޑޭޓް
  • ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެމެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެނޑިޑޭޓް
  • އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެއަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި 
  • އދ. މާމިގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށްމަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ 
  • އދ. ދިގުރަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށްމަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ 
  • ރ. އިންނަމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށްމަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

އެގެ އިތުރުން އިސީން އާއްމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތައް ބަލާއިރު ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެއަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓަކާއި ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިތުރުން އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތި ލާފައިވާ ތިން މެމްބަރަކު ވެސް ވަނީ ނަން އަބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ. 

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ނަން އަބުރާ ގެންގޮސްފައިވަނީ އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މެންބަރަކާއި، ރ.ރަސްގެތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ އިތުރުން ރ. އިނގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެނޑިޑޭޓެކެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް