ޖޭއެސްސީ ---
ހޯރަފުށި އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ
Share
ހއ. ހޯރަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޒް މުހައްމަދު ޝަރީފްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.
Advertisement

ޖޭއެސްސީން ބުނީ ހޯރަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މައްސަލައެއް ބަލަން ފެށީ އޭނާ ތަނާޒުލްވާން ޖެހޭ މައްސަލައަކުން ތަނާޒުލް ނުވެ އެ މައްސަލަ ހިންގައި ނިންމިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން އެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖޭއެސްސީގެ މި އަހަރުގެ ހަތަރު ވަނަ ޖަލްސާގައި ނިންމައި، އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުމަށް ތަހުގީގު ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ބުނެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް