ބިލީ އައިލެޝް
ބިލީ އައިލިޝް އެންމެ ބިރުގަންނަ ކަމަކީ މިއީ!
Share
އުމުރުން އެންމެ 17 އަހަރުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ނެރުނު އަލްބަމުން ވެސް ހަތަރު ގްރެމީ އެވޯޑާއެކު ރިކޯޑް މުގުރާލާފައިވާ ބިލީ އައިލިޝް މިވަނީ އޭނަ އެންމެ ބިރުގަންނަނީ ކޮންކަމެއްކަން މަޝްހޫރް ޓީވީ ޝޯ “ ދަ ލޭޓް ޝޯ” ގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ
Advertisement

ބިލީ ބުނީ އެހެން މީހަކާ މެދު ގޯސްކޮށް ކަންތައް ކުރުމަކީ އޭނާއަށް ވިސްނާލަންވެސް އެންމެ އުނދަގޫ ކަންތައް ކަމަށެވެ

މީހަކާއި ބައްދަލުވުމަަށްފަހު އެމީހަކު ބިލީއާ އެކީ ހޭދަކުރާ ވަގުތަކީ ބިލީގެ ފަރާތުން އެމީހަކަށް އުނދަގޫވެގެން ނުވަތަ ހިތްހަމަ ނުޖެހުމާއެކު ނިންމާލާ ވަގުތުކޮޅެއް ކަމަށް ހީވާ ނަމަވެސް އުސް ތަނަކުން ފުއްމާލާފާނަމޭވެސް ހިތަށް އަރާކަމަށާއި އެކަން އެހެންވެދާނެތީ އެހާވެސް ބިރުގަންނަކަމަށް ބިލީ ބުންޏެވެ.

ބިލީ ބުނީ އޭނާ ބޭނުންވަނީ އޭނައާ ބައްދަލުވާ އެންމެންނަކީވެސް އެންމެ  އުފާވެރިކަންމަތީ އެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލާފައިދާ މީހަކަށް ވާންކަމަށެވެ. 

ބިލީ ފާހަގަކުރެވެނީ އެހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިންނާއި ވަރަށް ތަފާތު މަޝްހޫރު ތަރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ބިލީގެ ސާދާކަމާއި ހިތްހެޔޮކަމުގެ ސަބަބުން އެކަނިވެސް އޭނާގެ އެތަށް މިލިއަން ފޭނުންނެއް ދުނިޔޭގެ އެކިކަންްކޮޅުތަކުގައި އުޅެއެވެ 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް