ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބަނުގަލަދޭޝްއަށް ވަޑައިގަތުން:
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުރަމާނަދަތުރުފުޅެއްގައި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި
Share
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހް، ދެ ދުވަހުގެ ފުރަމާނަދަތުރުފުޅެއްގައި، ބަންގްލަދޭޝްއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.
Advertisement

އެ މަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދާއި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުންގެ ވަފުދެއް އެ ޤައުމެއް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

ވެރިރަށް ޑާކާގެ ޙަޒްރަތް ޝާހްޖަލާލް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން އެ މަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައީސް އެމް.ޑީ. ޢަބްދުލް ހާމިދާއި، އަނބިކަނބަލުން ރާޝިދާ ހާމިދެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑާކާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން، އެ މަނިކުފާނަށް ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދެންނެވިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެ ޤައުމުގެ ޤައުމީ ސަލާމް ކުޅުނެވެ. 

އެއަށްފަހު 21 ބަޑީގެ ސަލާމެއް ވެސް އެރުވުނެވެ. އޭގެ ފަހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝަރަފުގައި އޮތް ގާޑް އޮފް އޮނަރއެއް، އެ މަނިކުފާނު ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި، ބަންގްލަދޭޝްގެ ބާނީކަމުގައިވާ ޝައިޚް މުޖީބުއްރަޙްމާން އުފަންވެވަޑައިގަތްތާ 100 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ހާއްސަ އިހުތިފާލުތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިހް ހަސީނާއާއި އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އިސް އޮފިޝަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ، ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ރަސްމީ ވާހަކަތައް ބޭއްވެވުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

މި ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގައި، ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ޒަމާންވީ ރަޙުމަތްތެރި ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަންގްލަދޭޝްގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ޢާއިލާތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝްއަކީ ޒަމާންވީ ގާތް ގުޅުންތަކެއް ދަމަހައްޓަމުންދާ ދެ ޤައުމެވެ. ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ދޭދޭ ޤުޅުންތައް ރަސްމީކޮށް ޤާއިމުކޮށްފައި ވަނީ 1978 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްއަކީ، މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގިނަގުނަ އެހީތަކެއް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޤައުމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މި ގޮތުން، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން 100 ޓަނުގެ ކާބޯތަކެއްޗާއި، ބޭސްފަރުވާގެ ސާމާނު ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރިއެވެ. އަދި، އެއަށްފަހު ނުވަ ޓަނުގެ ކާބޯތަކެއްޗާއި، ބޭސްފަރުވާގެ ސާމާނާއި، ޕީ.ޕީ.އީ. ވައިގެ މަގުން ފޮނުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެދިވަޑައިގެންނެވުމަކަށް، ބަންގްލަދޭޝް އެއަރ ފޯސްގެ ޞިއްޚީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ދެ ޓީމެއް ރާއްޖެއަށް ފޮނުވިއެވެ. މީގެތެރެއިން ފުރަތަމަ ޓީމު 2020 އޭޕްރިލްއިން މާރިޗަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވިއިރު، ދެވަނަ ޓީމު ރާއްޖެއައީ މި އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ޓީމުން ވަނީ "ކޮވިޑް-19 ދިފާޢު" ވެކްސިން ކެމްޕޭނުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް