އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެފް އޭގެ ޕްރެކަޓިސް
ފުޓުބޯޅައިގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ!
Share
އިނގިރޭސި ވިލާތިގަައި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިހުމާލުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިން ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާކަން ހާމަވެެއްޖެއެވެ.
Advertisement

މިގޮތުން އެގައުމުގެ އެފްއޭ އިން ހެދި އޮޑިޓެއް ބުނާގޮތުން 1995 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2000 ވަނައަހަރާއި ހަމައަށް މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ފިޔަވަޅުއެޅުން ދިޔައީ ވަރަށް ދޯދިޔާކޮށެވެ. 

އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުޓުބޯޅަކުޅެން މަސައްކަތްކުރި 692 ކުއްޖަކަށް ވަނީ ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައެވެ. އަދި މިފަދަ ތުހުމަތުތައް 240 މީހެއްގެ މައްޗަށް ވަނީ އުފުލާފައެވެ. 

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖިންސީގޯނާ ކުރި ގިނަ އަދަދެެެއްގެ ބަޔަކާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅަން ފެއިލްވިކަމަށް ވެސް ވަނީ އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް