ފޮޓޯ: އަގްލީލް ޓްވިޓާ
ސޯފީ "ކިޔުޓް" ދޯ؟
Share
އައްޑޫއަށް މިމަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ގެނައި އަސްތަކާއި އެކީ އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް އަސް ދުއްވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު އޮތީ ފަހިވެފައެވެ.
Advertisement

އެތަށް ބަޔަކު ފޮޓޯ ނެގުމާއި އަސް ދުވުމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދާއިރު މި އަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ތިން އަހެކެވެ. އެއީ އަސްލަން އާއި ސޯފީ އަދި ޖޯޖީ އެވެ

އަސްތައް ގެންގުޅޭ އަގްލީލް ވެސް ދަނީ މި އަސްތަކުގެ ފޮޓޯތައް ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކުރަމުންނެވެ. 

އެގޮތުން އިއްޔެ ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ސޯފީގެ ފޮޓޯއަކަށް ވަނީ ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައެވެ. 

your imageސޯފީ އިމޯޖީ ފޭސް ހަދައިގެން——

މި ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ ސޯފީ ވައްތަރު ޖައްސާ މަންޒަރެވެ. ދޫ ބޭރަށް ނެރެގެން އިމޯޖީ ފޭސް އެއް ހަދައިގެން ސޯފީ އޮތްއިރު ގިނަ ބަޔަކު ބުނާގޮތުން  ސޯފީ މި ފޮޓޯގައި މާ ބޮޑަށްވެސް ކިއުޓް އެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް