ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ސާފު ބޯފެން ލިބޭ ސިސްޓަމް ބަހައްޓާފަ ---
ބީއެމްއެލް އެހީގައި ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާގަ ސާފުބޯފެން ލިބޭ ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކޮށްފި
Share
ގައުމީ ބޭންކް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް، ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ގއ. ކޮލަމާފުށީގައި ހުންނަ ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ސާފުބޯފެން ލިބޭ ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ މި މަސައްކަތަކީ ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ކުރި މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން ސާފު ބޯފެން ލިބޭ އާރުއޯ މެޝިނަކީ ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ފެނަކީ ރައްކާތެރި ފެން ކަމުގައި ހެދުމަށް ބެހެއްޓި ސިސްޓަމެއް ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުނެއެވެ. އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓް ގެ އަމާޒަކީ، ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ބުއިމަށް ރައްކާތެރި ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން އެއްފަހަރާ ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުން ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ކޮލަމާފުށީގައި މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ، ޕްރޮޕޯސަލް ކާމިޔާބު ކުރީ ކޮލަމާ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުންނެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓް ގެ ދަށުން ކޮލަމާ ޖަމިއްޔާ ގެ ފަރާތުން ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށާއި މުވައްޒަފަކަށް ރިޔޫސަބަލް ފުޅިއެއް ހަދިޔާކޮށް، ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ގޮތް ހިޔާރުކުރުމަށް އަޒުމް ކަނޑައާޅާފައިވާ ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދެމެހެއްޓެނެވި ކާމިޔާބު ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިޔަށް ދިއުމަށް މަގުފަހި ކުރުމަށްޓަކައި ކޮލަމާ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ބެހެއްޓި ޕްލާންޓާއި ފިލްޓަރު އަދި ޑިސްޕެންސަރުތަކަށް ބޭނުންވާނެ މެއިންޓެނަންސްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާ އެ ޖަމިއްޔާއިން ހަވާލުވެފައިވާ ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުނެއެވެ. 

އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަކީ ހިލޭ ސާބަހަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ތައުލީމާއި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކުގެ އިތުރުން ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުން ފަދަ ކަންކަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެކެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް