ޗޮކްލެޓް ބަނާނާ ސްމޫތީ
ސީއެންއެމް ބަދިގެ: ޗޮކްލެޓް ބަނާނާ ސްމޫތީ
Share
ސީއެންއެމް ބަދިގޭގައި މިއަދުގެ މި ހުށަހަޅާލަނީ "ޗޮކްލެޓް ބަނާނާ ސްމޫތީ" އެވެ.
Advertisement

މިއަދު ސީއެންއެމް ބަދިގޭގައި މި ހުށަހަޅާލަނީ ސުމޫތީއަކީ ގޭގައި ވަރަށް ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭނެ ސުމޫތީ އެކެވެ.

ިބޭނުންވާ ތަކެތ:

  • 2 ދޮންކެޔޮ ވަށް
  • ކެޝޫ ނަޓްސް
  • 1 ޖޯޑު ރޯ ކިރު
  • 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޗޮކުލެޓް ސިރަޕް
  • 1 ޖޯޑު ގަނޑު ފެން

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ހުރިހާ އެއްޗެއް ބްލެންޑާ އަށް އަޅައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އޭރުން އެހެރީ ޗޮކްލެޓް ބަނާނާ ސްމޫތީ ތައްޔާރުވެފައެވެ.

އެއަށް ފަހު އިތުރު ދޮންކެޔޮވަކެއް ފޮތިފޮށްޗަށް ކޮށާލުމަށް ފަހު ސްމޫތީގެ މަތީގައި އަތުރާލާށެވެ. އެއަށް ފަހު ކެޝޫ ނަޓްސް ވެސް ގާނިޝްކޮށްލުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ބޭނުންނަމަ ޗޮކްލެޓު ސިރަޕުވެސް އަޅާލެވިދާނެއެެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް