ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗް ކްލޮޕް
ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ލީޑްސް އަތްދަށުވެއްޖެ
Share
ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ޑިފެންޑިންގ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ފަހު ވަގުތު ލީޑްސް އަތް ދަށުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

ލިވަޕޫލާ ލީޑްސް ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ އެއް ލަނޑު އެއް ލަނޑުންނެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މި މެޗުން މޮޅުވި ނަމަ ލިޕަވޫޕަށް ޓޭބަލްގެ ހަތަރުވަނައަށް އެރުނީހެވެ. އެހެންނަމަވެސް މެޗުގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު ތެރޭ ކޮޅަށް ވަތް ލަނޑާ އެކު ލިވަޕޫލު، ލީޑްސް އަތްދަށުވީއެވެ. ލީޑްސްއިން ލަނޑޫ ޖެހީ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާ ތިން މިނިޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް މާކޯސް ލޮރެންޓޭ އެވެ.

މި ނަތީޖާއާ އެކު ލީޑްސް އޮތި ބައްތިރީސް ޕޮއިންޓުން ސާޅީސް ހަ ޕޮއިންޓާ އެކު ދިހަ ވަނައިގައެވެ. ލިވަޕޫލް އޮތީ ބައްތިރީސް މެޗުން ފަންސާސް ތިން ޕޮއިންޓާ އެކު ހަތްވަނައިގައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް