ކްލޯއީ ކާޑޭޝަން
ކްލޯއީ ކާޑޭޝަންގެ ސީކްރެޓް ޑައިޓް ރެސިޕީ މިއޮތީ
Share
މިފަހަރު މިއޮތީ ކްލޯއީ ކާޑޭޝަން، އޭނާގެ ބަރުދަން ވަކި މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ގެންގުޅޭ ސީކްރެޓް ޑައިޓް ރެސިޕީއެވެ.
Advertisement

ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް ތަފާތު އެތަށް ކަމެއް ކޮށްގެން ވެސް ބަރުދަން ލުއިނުވާ ކަމުގެ ޝަކުވާއަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިފަހަރު މިއޮތީ މުޅިން އެހެން ހުރިހާ ޑައިޓް ރެސިޕީތަކާ މުޅިން ހިލާފު ރެސިޕީއެކެވެ.

މިފަހަރު މިއޮތީ ކްލޯއީ ކާޑޭޝަން، އޭނާގެ ބަރުދަން ވަކި މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ގެންގުޅޭ ސީކްރެޓް ޑައިޓް ރެސިޕީއެވެ. 

އެގޮތުން ކްލޯއީ ވަނީ އޭނާގެ ބަރުދަން އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން މީހުންގެ ފާޑު ކިޔުންތައް އޭނާއަށް އަމާޒުވިގޮތް ހާމަކޮށް އެކަމުން އޭނާއަށް ވަރަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރި ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ވިހެއުމަށްފަހު އެތަކެއް ބުރަ މަސައްކަތަކުން ކްލޯއީ ވަނީ އޭނާގެ ފޭނުން ހައިރާން ކޮށްލާ އެތަށް ކިލޯއެއް ހިއްކާލައި ހަށިގަނޑުގެ ބައްޓަން އަލުން މުޅިން ރީތި ކޮށްލާފައެެވެ. 

ވަރަށް ފަހުން ކްލޯއީ ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށް އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ފެޓްތައް ބާން ކުރިގޮތް ދައްކާލާފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާވަނީ ލުނބޯ ފެނަކީ ފެޓް ބާންކޮށްލާ އެއްޗެއް ކަމަށް ބުނެ ޕޯސްޓް ކޮށްފައެވެ. އަދި ކެޕްޝަންގައި "ވޯކްއައުޓް ޑަން އެންޑް ހައިޑްރޭޝަން އިޒް މޯޝަން" މިހެން ބުނެފައިވެއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް