ރާމާމަކުނު ޕޮލިހަށް މަސާޖް ކޮށްދެނީ--
ރާމާމަކުނެއް ޕޮލިހަކަށް މަސާޖް ކޮށްދޭ ވީޑިއޯ އެއް!
Share
ރާމާމަކުނާއި އިންސާނުންނާއި އެއްގޮތް ސިފަތައް ހުންނަ ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ.
Advertisement
ރާމާމަކުނާއި އިންސާނުންނާއި އެއްގޮތް ސިފަތައް ހުންނަ ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ.

އިންސާނުން ކުރާ ގިނަ ކަންތައްތައްވެސް ރާމާމަކުނުތައް ކުރާ ކަން ފާހަގަކުރެއެވެ. އެއްޗެހި ދުއްވުމާއި ޑަސްބިނަށް ކުނި އެޅުމާއި އެފަދަ ކުދި ކުދި ކަންތައްތައް ކޮށް އުޅެއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މި ދަނީ ރާމާމަކުނެއްގެ އާދަޔާ ހިލާފު ވީޑިއޯ އެއް ދައުރުވަމުންނެވެ.

އެ ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ޕްރްދޭޝްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި އިން ޕޮލިހަކަށް ރާމާމަކުނެއް މަސާޖުކޮށްދޭ މަންޒަރެވެ.ވީޑިއޯ ބެލުމަށްފަހު ބައެއް މީހުން ބުނަމުން ދަނީ ޕޮލިސް މީހާގެ ބޮލުން ރާމާމަކުނު އުކުނު ހޯދަން އިނީ ކަމަށެވެ.

ޕޮލިސް މީހާ އަށް އުދަނގުލެއް ކުރުމެއް ނެތި ދެ މީހުންވެސް އެމީހުންގެ މަސައްކަތުގައި ޝާމިލުވަމުންދާ މަންޒަރު ވީޑިއޯ އިން ފެނެއެވެ.
0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް