ރައީސް ސޯލިހް ފޯކައިދޫ އިންޖީނު ގެއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
ފޯކައިދޫގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރެވުނު ފެނަަކަ އިންޖީނުގެއާއި އޮފީސް ރައީސް ބައްލަވައިފި
Share
ރައީސުލްޖުމްޖޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ށ.ފޯކައިދޫގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރެވުނު ފެނަަކަ އިންޖީނުގެއާއި އޮފީސް އިމާރާތް ބައްލަވާލައްވަިފި އެވެ.
Advertisement

ފޯކައިދޫ އިންޖީރު ގެއަކީ ފެނަކައިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި އިންޖީނުގެތައް އެކަހެރި ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 27 އަލަށް އިމާރަތް ކުރި އިންޖީނުގެތަކުގެ ތެރެއިން އިންޖީނުގެއެވެ. 

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން މިހާރު ށ. ފުނަދޫއަށް ކުރައްވަމުން މިގެންދަވާ ދަތުރުފުޅަކީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ 4 ރަށަކަށާއި، މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ 4 ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގައި ބައެއް ވުޒާރާތަކުގެ ވަޒީރުންނާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި، ދަޢުލަތުގެ ބައެއް އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ވަފްދެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް