ޓްރާންސްފޯމަރު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ފޮޓޯ:-- ސްޓެލްކޯ
ޓްރާންސްފޯމަރަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ
Share
ސްޓެލްކޯގެ ޓްރާންސްފޯމަރަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ ޓްރާންސްފޯމަރަކަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އިސްކަންދަރު ސުކޫލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އެމައްސަލަ ހައްލުކޮށް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ކަރަންޓު ދިނުމުުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް