5041
CONFIRMED

DEATHS
2775
RECOVERED
🌏19,909,062
INFECTED
🌏12,138,271
RECOVERED
🌏732,128
DEATH
🌏61%
RECOVERY RATE
ކުޑަ ކުއްޖަކާއި ބެހުނު މައްސަލައިގައި އެކުއްޖާގެ ދޮންބައްޕަ ހައްޔަރު ކޮށްފި
Share
މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން 8 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެކުއްޖާގެ ދޮންބައްޕަ ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

އެ ކުއްޖާގެ ދޮންބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވާއިރު، މިނިމުނު ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެކުއްޖާވަނީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި މިއީ އެ ކުއްޖާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ދެވަނަ ފަހަރެވެ. 

އެކުއްޖާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ހިމާޔަތް ދިނީ އެކުއްޖާ ދިރިއުޅެމުންދާ މާހައުލަކީ ރައްކާތެރި މާހައުލެއްކަަމަށް ނުބެލެވޭތީއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެކުއްޖާ ގެންގޮސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި ޓެސްޓުތައް ހެދިއެވެ. އޭރު އެކުއްޖާއަށް ކުޑަކަމުދިއުމަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. 

އެ ކުއްޖާއަށް ދޮން ބައްޕަ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެރަށު ސްކޫލުން ވެސް މައްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅިއެވެ.

20%
ކަމުގޮސްފި
7%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
73%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް