ads
ފަސްޓް ލެޑީ ފަޒްނާ އަހްމަދު---
ރޯދައަށް ހައްލު ހޯދައިދޭން މެޑަމް ފަޒްނާ އެދުނު މައްސަަލަ ހައްލުކޮށްދެއްވައިފި
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އަންހެނުންނަށް ނަމާދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުރި އުނދަގޫތަކަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވައި، ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި އަންހެނުންނަށް ނަމާދުކުރަން ތިބެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދެއްވުމަށް ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހްމަދު އެދިލެއްވި އެދިލެއްވުން، ހަމަޖެއްސައިދޭން ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި އެވެ.

މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ ވަނީ، އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އާބާތުރަ ފިލުވާ ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވާއިރު އިތުރަށް ވިސްނާލަންވީކަމެއް އޮތްތޯ އަންހެނެއް ގާތު އެހުމަށް އެދިފައެވެ. އަދި، އެފަދަ ސުވާލެއް ކޮށްފިނަމަ، ޖަވާބަކަށް، ދެ ވަނަ ފްލޯއަށް ނޭރޭނެ އަންހެނުންވެސް ތިބޭނެކަމަށާއި އަންހެނުންނަށް ވެސް ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ނަމާދުކުރަން ތިބެވޭނެ ޖާގައެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ބޭނުންވާނެކަމަށް އެ އަންހެނުން ފާހަގަކުރާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވިއެވެެ. 

އެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދައިދީފައިވާކަން ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެކަން ހާމަކޮށް މިއަދު ރައީސް އޮފީހުން ބުނިގޮތުގައި، އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަން ކުރިމައްޗަށްވާ ގޮތަށް ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދެ ވަނަ ފްލޯ އަށް އަރަން އުނދަގޫވާ އަންހެނުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. 

މިކަން މިގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވީ ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ އިލްތިމާސަކީ ދެ ވަނަ ފްލޯއަށް އެރޭވަރުގެ ކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި އަންހެނުން ނަމާދުކުރުމަށް ދެވަނަ ފްލޯ ބޭނުންކުރުން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. 

އެއީ ދެވަނަ ފްލޯއަށް އެރޭ މީހުން ގްރައުންޑް ފްލޯ ބޭނުންކުރާނަމަ، ދެ ވަނަ ފްލޯ އަށް އެރުމަށް ދަތިތަކާދިމާވާ އަންހެނުންނަށް އަނެއްކާވެސް ދަތިތައް ދިމާވެ މިކަން ކުރުމުގެ މަގްސަދު ގެއްލޭނެތީކަން ރައީސް އޮފީހުން ފާހަގަކުރެއެވެ. 

އިސްލާމީ މަރުކަޒަކީ ހާއްސަކޮށް ތަރާވީސް ނަމާދާއި ދިމާކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުންވެސް އަރާ މިސްކިތެކެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް