ޔޫކްރެއިންއަށް ރަޝިޔާއިން ހަމަލަދެމުންގެންދާތާ ދެމަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވަނީ ވެފައި
ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން އެމެރިކާއާއި ރަޝިޔާގެ ދިފާއީ ވެރިންގެ ފުރަތަމަ ފޯންކޯލް!
Share
މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޔޫކްރެއިންގައި ރަޝިޔާއިން ހަނގުރާމަ ފެށިފަހުން އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ލޮއިޑް އޮސްޓިން އާއި ރަޝިޔާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ސަރްގޭ ޝޮއިގޫ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފޯނު ކޯލެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.
Advertisement

ހުކުރު ދުވަހު މި ހަބަރު ދެ ފަރާތުން ވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ޕެންޓަގަންގެ ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ޖޯން ކާރބީ ވިދާޅުވީ އޮސްޓިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގައި ހިންގަމުންދާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ތިންމަސް ދުވަހުގެ ދިގު މުއްދަތެއްވީ ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްތަކަށްފަހު، ޕްރެސްސެކްރެޓަރީ ވިދާޅުވީ މުވާސަލާތީ ގުޅުންތައް ބޭއްވުމުގެ މުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށް އޮސްޓިން ބާރުއަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

ރަޝިޔާގެ ދިފާއީ ވުޒާރާއިން ހުކުރު ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި މިފޯންކޯލް ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ.  

ދިފާއީ ވުޒާރާއިން ބުނީ މި ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޔޫކްރެއިން މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން ނޫންކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. 

33%
ކަމުގޮސްފި
67%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް