2501
CONFIRMED
12
DEATHS
2113
RECOVERED
🌏11,662,574
INFECTED
🌏6,336,732
RECOVERED
🌏539,058
DEATH
🌏54%
RECOVERY RATE
ތިން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
Share
ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ރަށެއްގައި ތިން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ ހއ. ހދ. ށ. އަތޮޅު، ހިމެނޭ ރަށެއްގައި ހަތް އަހަރާއި 10 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށާއި އަދި 13 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް އެކި ދުވަސްތައް މަތިން ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

ފުލުހުން ބުނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުން ވަނީ އެމައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ކަމަށެވެ. މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުންދާތީ އެކަމުގެ ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ނުދެ އެވެ. 

ނަމަވެސް އެކުދިންތައް ނިސްބަތްވާ ރަށް ފުލުހުން ހިއްސާކޮށްފައި ނުވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި އަބަދުވެސް އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން އައިޑެންޓިޓީ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް