އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި ހަ މީހުން
އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުކޮށްފި
Share
ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން ދަނިކޮށް، ހަރަކާތައް ހުރަސްއަޅާ ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އިއްޔެ ހައްުޔަރުކުރި އެންމެންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި ހަ މީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން އެ މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހެއްގެ ބަންދަށް ދެމަސް، އަނެއް ދެމީހުންގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް އަދި އަނެއް ދެމީހުންގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް މިއަދު ވަނީ ދީފަ އެވެ.

ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފަވާ މީހުން

 1. ހއ. ހޯރަފުށި/ ޔާގޫތުގެ، މުހައްމަދު އިސްމާއީލް (48އ) 
 2. ސ. ހިތަދޫ/ އޯކިޑްވިލާ، އިބްރާހިމް ރައްޒާން (32އ)
 3. ލ. މާމެންދޫ/ ސޯސަންވިލާ، އާދަމް ނިޝާން (38އ) 
 4. ގއ. މާމެންދޫ / އަސްރަފީވިލާ، އަހްމަދު ނަސޫހް (26އ)
 5. ތ. ތިމަރަފުށި،/ ނަރުގިސްވިލާ، އަބްދުﷲ ރިފާޢު (31އ) 
 6. ށ. މިލަންދޫ/ ނާޒް، ފަޟްލޫން މުހައްމަދު (33އ) އެވެ. 

އެމީހުންގެ ތެރެއިން ދެމަސް ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނީ 26 އަހަރުގެ ނަސޫހް އާއި 33 އަހަރުގެ ރިފާއު އެވެ. 

ފަސް ދުވަހުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތެއް މުހައްމަދު އިސްމާއީލް އާއި އިބްރާހިމް ރައްޒާންއަށް ދީފައިވާއިރު ޝެއިހް އާދަމް ނިޝާން އާއި ފަޟްލޫން މުހައްމަދުއަށް ދީފައިވަނީ ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ. 

ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުމާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 12 މީހަކު މިހާރު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. 

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުށުގެ ވެށިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ

 1. ކ. ތުލުސްދޫ، ވީނަސް، މުހައްމަދު ނަދީމް (43އ)
 2. ކ. މާލެ، މއ. ކަނުހުރާ، މުޙައްމަދު ޛިލްޔަން (37އ)
 3. ކ. މާލެ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 1105، ޝާމީ ރަޝާދު އިދްރީސް (30އ)
 4. ތ. މަޑިފުށި، ހެޕީސައިޑް، މުހައްމަދު މައުސޫމް (40އ)
 5. ހއ. ތުރާކުނު، ގްރީންހައުސް، މުހައްމަދު ޙުހުސައިން (47އ)
 6. ގދ. ރަތަފަންދޫ، ލިލީޕާކް، އަމީން އަހްމަދު (35އ)

your imageހައްޔަރުކުރި ހަ މީހުން--

މިމީހުންގެ ތެރެއިން ދެމަސް ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނީ މުހައްމަދު ނަދީމާއި މުހައްމަދު މައުސޫމާއި، މުހައްމަދު ހުސައިންގެ އިތުރުން އަމީން އަހްމަދެވެ. 

ފަސް ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނީ މުހައްމަދު ޛިލްޔަން އާއި ޝާމީ ރަޝާދު އިދްރީސް އެވެ.

މި މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ. އަދި މި ހާދިސާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތާއި ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ އެއްކުރުމަށް އޮންލައިން ޕޯޓަލްއެއް ވެސް އިއްޔެ ވަނީ ގާއިމް ކޮށްފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް