ފުލުހުން މާލޭގައި މީގެ ކުރިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންއެއްގެ ތެރެއިން
އިންޑިއާއައުޓް ބެނާ ނެގި ފުލުހުންގެ ނަން ހާމަކުރުން މަޑު ކުރަން އަމުރުކޮށްފި
Share
ޕީޕީއެމުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންޑިޔާ އައުޓް ކެމްޕެއިނާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުންގެ މައުލޫމާތު އާއްމު ކުރުން މަޑު ކުރަން ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

ހައިކޯޓުން އާދިއްތަ ދުވަހު މި ގޮތަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނީ އެ މައުލޫމާތު އާއްމު ކުރުމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އެންގި އެންގުން ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވަނީ ހައިކޯޓުން އެ މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން އެ މައުލޫމާތު އާއްމު ކުރުން މަޑު ކުރުމަށެވެ.

އިންޑިޔާ އައުޓް ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ރައީސް ޔާމީންގެ ގެކޮޅުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ބޮޑު ބެނާއެއް ފުލުހުން ނެގީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށްވެސް ހައިކޯޓުންވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް