ތަނީޝާ މުކަރްޖީ
ބޮލީވުޑުން ގެއްލުނު ބައެއް އަންހެން ތަރިން
Share
ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ މަޝްހޫރު ފަރާތްތަކެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބެލުންތެރިންގެ ހިތުގައި އެމީހުންގެ ޖާގަ ހޯދާ، ޖީލުތަކެއް ވަންދެން ޝައުގުވެރިކަން އުފައްދާއިރު، މަދު ބަދުނަސީބު ބަޔަކު ވަރަށް ކުރު މުއްދަތަކަށް އެމީހުންގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ރާޅު ބިންދާލައެވެ.
Advertisement

ކުޑަ ޕްރޮޖެކްޓަކުން ނުވަތަ ލީޑް ރޯލަކުން ވެސް އިންޑަސްޓްރީއަށް ނުކުތް ނަމަވެސް އެ ޕްރޮފެޝަންގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ނުކެރުނު ބައެއް ބަތަލާއިން ވެސް ބޮލީވުޑުން ކުއްލިއަކަށް ގެއްލި، ދުވަހަކުވެސް އެނބުރި ނާންނަ މީހުން ވެސް އެބަތިއްބެވެ. 

1، ކިމް ޝަރުމާ

ކިމް ޝަރްމާ، ފިލްމުކުޅެފައިވަނީ ޝާހްރުކް ހާން އާއި އަމީތާބް ބައްޗަން ފަދަ ތަރިންނާއެކުއެވެ. އޭނާ ފެންނަނީ މޮހައްބަޓައިން އިންނެވެ. ފިލްމުގެ ކާމިޔާބީއަށް ފަހު ބޮޑެތި އަދި ރަނގަޅު ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް މީހުން އުންމީދުކުރި ނަމަވެސް އޭނާ ނުފެނެއެވެ. ފިލްމު ކުޅުމަށްވުރެ ބޮޑަށް  އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާއިގެން އޭނާ ފަހުން ބިޒީވިއެވެ.

your imageކިމް ޝަރުމާ

2. ކޮއެނާ މިތުރާ

your imageކޮއެނާ މިތުރާ

"ފިލްމު މޫސާފިރު" ގެ 'ސާކީ ސާކީ' އިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ކޮއެނާ މިތުރާ އެ ލަވައަށްފަހު އެކަމަކު ބޮލީވުޑް އިންޑަސްޓްރީއަށް އަލްވަދާއުކިއެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ އިންޑިއާގެ ޓީވީ އިންޑަސްޓްރީއަށް ބަދަލުވެފައެވެ.  ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި "ފިއާ ފެކްޓާ އިންޑިއާ"، "ޖަލަކް ދިކްލާ ޖާ 3" އަދި ބިގް ބޮސް 13 ފަދަ ޝޯތައް ބަލައިގަތެވެ.

3.ތަނިޝާ މުކަރްޖީ 

ތަނޫޖާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އަދި ކާޖޮލްގެ ދޮށީ ކޮއްކޮ ތާނީޝާ، ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފްވީ "ޝޫސް" އިން 2003 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

ފަހުން އުދައި ޗޯޕްރާއާ އެކު ނީލް 'އެން' ނިކީގެ ލީޑް ރޯލް ކުޅުނެވެ. މި ފިލްމުތަކަށް ފަހު ސަރްކާރް އަދި ޓެންގޯ ޗާލީ ފަދަ ގިނަ ފިލްމުތަކުން އޭނާ ފެނިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް ބޮލީވުޑްގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު ވަރަށް ކުރެވެ. 

your image.ތަނިޝާ މުކަރްޖީ

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް