މިއަދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އުމުރާއަށް ގެންދާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ފަރުވާތެރިވާން މިނިސްޓަރު އެދިލައްވައިފި
Share
އުމުރާއަށް ގެންދާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ފަރުވާތެރިވާން މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު އަލީ އެދިލައްވައިފިއެވެ.
Advertisement

މިނިސްޓަރު މިގޮތަށް އެދިލެއްވީ ރާއްޖެއިން އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދާ ގްރޫޕްތަކާ މިއަދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. 

މި ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއިން އުމްރާއަށްދާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ އެކިއެކި ގޮންޖެހުންތަކާއި، ދަތިތައް އަދި ދިމާވެފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީއާއި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބައްލަވައި، އެއީ ދިމާވާ ކަންތައްކަމުގައިވާނަމަ، އެފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރުނުވާނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް މިނިސްޓާ އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

"އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ވީހާވެސް ބޮޑަށްއަޅާލައްވާ، ކެއިން ބުއިމާއި ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަމުގައިވެސް ފަރުވާތެރިވެލައްވާ. އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދާ ފަރާތްތަކުން އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުންފަދަ ކަންކަމަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާ،" އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު މިއަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އުމްރާ ގްރޫޕްތަކުން ވަނީ އެ ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި، ހުރި ދަތިތައް މިނިސްޓަރާއި ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

މި ވާހަކަތަކަށް ބައްލަވަމުން މިނިސްޓަރވަނީ، އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދާ ގްރޫޕްތަކަށް ދިމާވާ ކަންކަމާއި، އުމްރާއަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ކަންކަން ހައްލުކޮށްދެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމާއި އެކަންކަމަށް ހައްލު ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް