ads
ސ. މަރަދޫފޭދޫ - ގަސްކަރަ، މުހައްމަދު އާސިރު އިސްމާއީލް
ވީގޮތް އާސިރުއަށް ވެސް ކިޔާ ނުދެވުނު
މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ސ. މަރަދޫފޭދޫ - ގަސްކަރަ، މުހައްމަދު އާސިރު އިސްމާއީލްގެ ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއް ހުރުމުން އޭނާއަށް ވީގޮތް، އޭނާގެ ކިބައިން ސާފުނުވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

އާސިރު ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާތާ 13 ދުވަސް ފަހުން އޭނާ ފެނުނީ ފެބްރުއަރީ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެއާޕޯޓް އިންޓަނޭޝަނަލް ޓާމިނަލްގެ ގޮނޑިއެއްގައި އިއްދައެވެ.

ފުލުހުން އޭގެކުރިން ހާމަކުރި މައުލޫމާތުން އެނގޭގޮތުގައިވެސް އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފެނުނީ ޓާމިނަލަށް ވަންނަނިކޮށެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުންނަށް އާސިރު އެއާޕޯޓުންވެސް އޭގެކުރިން ނުފެނެއެވެ.

އާސިރަށް ވީގޮތް މިހާތަނަށްވެސް ސާފުވެފައި ނުވާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމެޓީ، 241 ކޮމެޓީގައި، މިއަދު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލީ ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ އާސިރަށް ވީގޮތް މިހާތަނަށްވެސް އޭނާ ކިޔާނުދޭ ކަމަށެވެ.

your image241 ކޮމެޓީއަށް ފުލުހުން މިއަދު މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ

ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ އެވާހަކަތައް އާސިރު ކިޔައި ނުދެނީ ސިއްހީ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އޭނާ އެކަމަށް ހާއްސަ ޑޮކްޓަރަކަށްވެސް ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް އާސިރު ވާހަކަ ނުދައްކާކަމަށް ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އަދިވެސް އޭނާއަށް ވީގޮތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

23%
ކަމުގޮސްފި
31%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
38%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
8%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް