"އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި، މިދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ރައްޔިތުންނަށް
ލިބިދެވުނު އެންމެ ބޮޑު އިންސާނީ ހައްގަކީ، އަދި ހޯދައި ދެވުނު އެންމެ
ބޮޑު ކުރިއެރުމަކީ، ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަމާ އެކު
ދިރިއުޅެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދިނުން،"

ރައީސް ސޯލިހު

ibu