ފަތުހުﷲ އަހުމަދު - CNM
ފަތުހުﷲ އަހުމަދު
82273
ކުރު ވާހަކަ: ބައްޕައެކޭ
4 ގަޑިއިރު ކުރިން
82073
ކުރު ވާހަކަ: ގޯހެއް
14 ފެބްރުއަރީ 2019
81614
ކުރު ވާހަކަ: ހަތިޔާރު
2 ފެބްރުއަރީ 2019
81575
ކުރު ވާހަކަ: ވަގުފާރި
1 ފެބްރުއަރީ 2019
80920
ކުރު ވާހަކަ: ހާލަތު
14 ޖެނުއަރީ 2019
80817
ކުރު ވާހަކަ: ތުރާ
10 ޖެނުއަރީ 2019
80626
މާހައުލީ..
5 ޖެނުއަރީ 2019