ads
ނ. މާފަރު، އެމްއެންޑީއެފްގެ އެއާ ކޯ އަދި ޑްރޯން އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނ. މާފަރު، އެމްއެންޑީއެފްގެ އެއާ ކޯ އަދި ޑްރޯން އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނ. މާފަރު، އެމްއެންޑީއެފްގެ އެއާ ކޯ އަދި ޑްރޯން އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖެ އަށް ތުރުކީ އިން ގެނައި އަސްކަރީ ތިން ޑްރޯންގެ ތެރެއިން އެއް ޑްރޯން ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާއިރު، އަރިހުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޣައްސާނާއި ނައިބު ރައީސް ހުސައިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނ. މާފަރު، އެމްއެންޑީއެފްގެ އެއާ ކޯ އަދި ޑްރޯން އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ޑްރޯން ބައްލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނ. މާފަރު، އެމްއެންޑީއެފްގެ އެއާ ކޯ އަދި ޑްރޯން އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ޑްރޯން ބައްލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނ. މާފަރު، އެމްއެންޑީއެފްގެ އެއާ ކޯ އަދި ޑްރޯން އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނ. މާފަރު، އެމްއެންޑީއެފްގެ އެއާ ކޯ އަދި ޑްރޯން އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނ. މާފަރު، އެމްއެންޑީއެފްގެ އެއާ ކޯ އަދި ޑްރޯން އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނ. މާފަރު، އެމްއެންޑީއެފްގެ އެއާ ކޯ އަދި ޑްރޯން އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނ. މާފަރު، އެމްއެންޑީއެފްގެ އެއާ ކޯ އަދި ޑްރޯން އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނ. މާފަރު، އެމްއެންޑީއެފްގެ އެއާ ކޯ އަދި ޑްރޯން އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނ. މާފަރު، އެމްއެންޑީއެފްގެ އެއާ ކޯ އަދި ޑްރޯން އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނ. މާފަރު، އެމްއެންޑީއެފްގެ އެއާ ކޯ އަދި ޑްރޯން އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނ. މާފަރު، އެމްއެންޑީއެފްގެ އެއާ ކޯ އަދި ޑްރޯން އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނ. މާފަރު، އެމްއެންޑީއެފްގެ އެއާ ކޯ އަދި ޑްރޯން އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނ. މާފަރު، އެމްއެންޑީއެފްގެ އެއާ ކޯ އަދި ޑްރޯން އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނ. މާފަރު، އެމްއެންޑީއެފްގެ އެއާ ކޯ އަދި ޑްރޯން އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނ. މާފަރު، އެމްއެންޑީއެފްގެ އެއާ ކޯ އަދި ޑްރޯން އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ދެކަނބަލުން ވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނ. މާފަރު، އެމްއެންޑީއެފްގެ އެއާ ކޯ އަދި ޑްރޯން އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ދެކަނބަލުން ވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ދިވެހި ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ވައިގެ ސިފައިންގެ ހިދުމަތް ރައީސް އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރޭ ފައްޓަވައި ދެއްވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ދިވެހި ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ވައިގެ ސިފައިންގެ ހިދުމަތް ރައީސް އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރޭ ފައްޓަވައި ދެއްވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް