ads
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުންނަ އެމްޕީއެލް ފްލެޓު ކައިރީގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި ރޭ ރޯވި އަލިފާންގަނޑު - ފޮޓޯ:ސީއެންއެމް
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުންނަ އެމްޕީއެލް ފްލެޓު ކައިރީގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި ރޭ ރޯވި އަލިފާންގަނޑު - ފޮޓޯ:ސީއެންއެމް
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުންނަ އެމްޕީއެލް ފްލެޓު ކައިރީގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި ރޭ ރޯވި އަލިފާންގަނޑު - ފޮޓޯ:ސީއެންއެމް
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުންނަ އެމްޕީއެލް ފްލެޓު ކައިރީގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި ރޭ ރޯވި އަލިފާންގަނޑު - ފޮޓޯ:އެމްއެންޑީއެފް
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުންނަ އެމްޕީއެލް ފްލެޓު ކައިރީގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި ރޭ ރޯވި އަލިފާންގަނޑު - ފޮޓޯ:އެމްއެންޑީއެފް
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުންނަ އެމްޕީއެލް ފްލެޓު ކައިރީގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި ރޭ ރޯވި އަލިފާންގަނޑު - ފޮޓޯ:އެމްއެންޑީއެފް
ކ. ކާށިދޫގައި އެހެލާފައި ހުރި ދޯނިތަކެއްގައި ރޭ ރޯވި އަލިފާންގަނޑު - ފޮޓޯ:އެމްއެންޑީއެފް
ކ. ކާށިދޫގައި އެހެލާފައި ހުރި ދޯނިތަކެއްގައި ރޭ ރޯވި އަލިފާންގަނޑު - ފޮޓޯ:އެމްއެންޑީއެފް
ކ. ކާށިދޫގައި އެހެލާފައި ހުރި ދޯނިތަކެއްގައި ރޭ ރޯވި އަލިފާންގަނޑު - ފޮޓޯ:އެމްއެންޑީއެފް
ކ. ކާށިދޫގައި އެހެލާފައި ހުރި ދޯނިތަކެއްގައި ރޭ ރޯވި އަލިފާންގަނޑު - ފޮޓޯ:އެމްއެންޑީއެފް