ads
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮތް އީދު ނަމާދު - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮތް އީދު ނަމާދު - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮތް އީދު ނަމާދު - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮތް އީދު ނަމާދަށްފަހު - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮތް އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ، މިސްކިތު ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮތް އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ، މިސްކިތު ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮތް އީދު ނަމާދު - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮތް އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮތް އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއިލާއާއިއެކު، ވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮތް އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއިލާއާއިއެކު، ވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮތް އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއިލާއާއިއެކު، ވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮތް އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއިލާއާއިއެކު، ވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮތް އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް