ads
އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ދެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދު ވޯޓު ލައްވަނީ
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދު ވޯޓު ލައްވަނީ
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދު ވޯޓު ލައްވަނީ
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވޯޓު ލައްވަނީ
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވޯޓު ލައްވަނީ
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވޯޓު ލެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވޯޓު ލެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ