ads
ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕްގެ މީހުން މިއަދު ފުރުމުގެ ކުރިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މެންދުރު ނަމާދު ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕްގެ ބަޔަކު ފުރަން ގޮސް ވެލާނާ އިންޓާނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕު މިއަދު ވަނީ ފުރާފައި -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕްގެ ބަޔަކު ފުރަން ގޮސް ވެލާނާ އިންޓާނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕްގެ ބަޔަކު ފުރަން ގޮސް ވެލާނާ އިންޓާނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕްގެ މީހުން މިއަދު ފުރުމުގެ ކުރިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މެންދުރު ނަމާދު ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕްގެ ބަޔަކު ފުރަން ގޮސް ވެލާނާ އިންޓާނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހައްޖުވެރިން ފުރަން އެއާޕޯޓުގައި: ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕު މިއަދު ވަނީ ފުރާފައި -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕްގެ މީހުން މިއަދު ފުރުމުގެ ކުރިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މެންދުރު ނަމާދު ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހައްޖުވެރިން ފުރަން އެއާޕޯޓުގައި: ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕު މިއަދު ވަނީ ފުރާފައި -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕްގެ ބަޔަކު ފުރަން ގޮސް ވެލާނާ އިންޓާނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހައްޖުވެރިން ފުރަން އެއާޕޯޓުގައި: ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕު މިއަދު ވަނީ ފުރާފައި -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
މި އަހަރު ރާއްޖެ އިން ހައްޖަށް ދާ ދެ މީހަކު ފުރަން ގޮސް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި: މިއަދުގެ ފްލައިޓުން 298 މީހަކު ފުރި -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
މި އަހަރު ރާއްޖެ އިން ހައްޖަށް ދާ ދެ މީހަކު ފުރަން ގޮސް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި: މިއަދުގެ ފްލައިޓުން 298 މީހަކު ފުރި -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހައްޖުވެރިން ފުރަން އެއާޕޯޓުގައި: ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕު މިއަދު ވަނީ ފުރާފައި -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހައްޖުވެރިން ފުރަން އެއާޕޯޓުގައި: ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕު މިއަދު ވަނީ ފުރާފައި -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހައްޖުވެރިން ފުރަން އެއާޕޯޓުގައި: ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕު މިއަދު ވަނީ ފުރާފައި -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހައްޖުވެރިން ފުރަން އެއާޕޯޓުގައި: ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕު މިއަދު ވަނީ ފުރާފައި -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ